اسفند ۵, ۱۴۰۱

اولین همایش بین المللی ادبیات ، زبان شناسی و علوم انسانی

عنوان: اولین همایش بین المللی ادبیات ، زبان شناسی و علوم انسانی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://aztconf.ir/ ایمیل: info@aztconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۹۱۸۴۶۵۱۰۳۵-۰۹۱۸۴۶۵۱۰۴۵ برگزارکننده / برگزارکنندگان: دبیرخانه کنفرانس محل برگزاری: همدان آخرین […]
اسفند ۵, ۱۴۰۱

اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی

عنوان: اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://zistconf.ir/ ایمیل: info@zistconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۹۱۸۴۶۵۱۰۳۵-۰۹۱۸۴۶۵۱۰۴۵ برگزارکننده / برگزارکنندگان: دبیرخانه کنفرانس محل برگزاری: همدان آخرین مهلت ارسال […]
اسفند ۵, ۱۴۰۱

اولین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی

عنوان: اولین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://rightsconf.ir/ ایمیل: info@rightsconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۹۱۸۴۶۵۱۰۳۵-۰۹۱۸۴۶۵۱۰۴۵ برگزارکننده / برگزارکنندگان: دبیرخانه کنفرانس محل برگزاری: همدان آخرین مهلت ارسال […]
اسفند ۵, ۱۴۰۱

اولین همایش بین المللی مهندسی نفت ،صنایع گاز زمین شناسی و پتروشیمی

عنوان: اولین همایش بین المللی مهندسی نفت ،صنایع گاز زمین شناسی و پتروشیمی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://gasconf.ir/ ایمیل: info@gasconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۹۱۸۴۶۵۱۰۳۵-۰۹۱۸۴۶۵۱۰۴۵ برگزارکننده / برگزارکنندگان: دبیرخانه کنفرانس محل برگزاری: همدان […]
اسفند ۵, ۱۴۰۱

اولین همایش بین المللی علوم سیاسی , مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

عنوان: اولین همایش بین المللی علوم سیاسی , مدیریت ، اقتصاد و حسابداری سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://managementconfe.ir ایمیل: info@managementconfe.ir تلفن دبیرخانه: ۰۹۱۸۴۶۵۱۰۳۵-۰۹۱۸۴۶۵۱۰۴۵ برگزارکننده / برگزارکنندگان: دبیرخانه کنفرانس محل برگزاری: همدان […]