مهر ۲۳, ۱۴۰۰

یازدهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی

عنوان: یازدهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی سطح برگزاری: ملی وب سایت: https://www.6iicmo.com/fa/ ایمیل: آیدی پشتیبانی: @ICISME تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۴۴۸۶۱۱۵۷ – ۰۲۱۴۴۸۶۸۸۹۱ برگزارکننده […]
مهر ۲۳, ۱۴۰۰

نهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی

عنوان: نهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://www.4icmhsr.com/fa/ ایمیل: آیدی پشتیبانی: @ICISME تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۴۴۸۶۱۱۵۷ – […]
مهر ۲۳, ۱۴۰۰

دومین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری

عنوان: دومین کنفرانس  ملی مدیریت و صنعت گردشگری سطح برگزاری: ملی وب سایت: https://www.ncmms.ir/fa/ ایمیل: آیدی پشتیبانی: @ICISME تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۴۴۸۶۱۱۵۷ – ۰۲۱۴۴۸۶۸۸۹۱ برگزارکننده / برگزارکنندگان: […]
مهر ۲۳, ۱۴۰۰

دومین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک

عنوان: دومین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک سطح برگزاری: ملی وب سایت: https://www.ncemnm.ir/fa/ ایمیل: آیدی پشتیبانی: @ICISME تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۴۴۸۶۱۱۵۷ – ۰۲۱۴۴۸۶۸۸۹۱ برگزارکننده / برگزارکنندگان: […]
مهر ۲۲, ۱۴۰۰

دومین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی

عنوان: دومین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی سطح برگزاری: ملی وب سایت: www.ncmeis.ir ایمیل: آیدی پشتیبانی: @ICISME تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۴۴۸۶۱۱۵۷ – ۰۲۱۴۴۸۶۸۸۹۱ برگزارکننده / […]
مهر ۲۲, ۱۴۰۰

چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی

عنوان: پنجمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق سطح برگزاری: ملی و بین المللی وب سایت: www.iicmo.ir ایمیل: آیدی پشتیبانی: @ICISME تلفن […]
مهر ۲۲, ۱۴۰۰

پنجمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق

عنوان: پنجمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق سطح برگزاری: ملی و بین المللی وب سایت: www.iicmo.ir ایمیل: آیدی پشتیبانی: @ICISME تلفن […]
مهر ۲۲, ۱۴۰۰

دومین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت

عنوان: دومین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت سطح برگزاری: ملی وب سایت: https://www.ncmrr.ir/fa/ ایمیل: آیدی پشتیبانی: @ICISME تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۴۴۸۶۱۱۵۷ – ۰۲۱۴۴۸۶۸۸۹۱ برگزارکننده / برگزارکنندگان: […]
مهر ۲۲, ۱۴۰۰

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی

عنوان: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://www.icmt.ir/fa/ ایمیل: آیدی پشتیبانی: @ICISME تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۴۴۸۶۱۱۵۷ – ۰۲۱۴۴۸۶۸۸۹۱ برگزارکننده / […]