بهمن ۲, ۱۴۰۱

دوازدهمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی

عنوان: دوازدهمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://hslconf.ir ایمیل: info@hslconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۸۳۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی و دانشگاه […]
بهمن ۱, ۱۴۰۱

دومین همایش ملی گردشگری مدل ها و روش های توانمند سازی گردشگری با محوریت استان لرستان

عنوان: دومین همایش ملی گردشگری مدل ها و روش های توانمند سازی گردشگری با محوریت استان لرستان سطح برگزاری: ملی وب سایت: http://tempmodels.tourism-kng.com/ ایمیل: Tourismkasitneshinanzagros@gmail.com تلفن دبیرخانه: ۰۹۱۶۹۶۵۳۴۷۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان […]
بهمن ۱, ۱۴۰۱

سیزدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی

عنوان: سیزدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://ljconf.ir ایمیل: info@ljconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۸۳۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی و دانشگاه جرجیا […]
بهمن ۱, ۱۴۰۱

شانزدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت ، اقتصاد و توسعه

عنوان: شانزدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت ، اقتصاد و توسعه سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://icmet.ir ایمیل: info@icmet.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۸۳۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی […]
بهمن ۱, ۱۴۰۱

پانزدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی

عنوان: پانزدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://icpce.ir ایمیل:info@icpce.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۸۳۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات […]
بهمن ۱, ۱۴۰۱

چهاردهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ

عنوان: چهاردهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://llcsconf.ir ایمیل: info@llcsconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۸۳۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی و دانشگاه […]
آبان ۲, ۱۴۰۱

سیزدهمین کنفرانس ترفندهای مدرن مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها

عنوان: سیزدهمین کنفرانس ترفندهای مدرن مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: http://www.13icmea.ir ایمیل: info@13icmea.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱-۹۱۳۰۴۰۲۵ برگزارکننده / برگزارکنندگان: آروین […]
مهر ۲۹, ۱۴۰۱

دهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

عنوان: دهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: http://iccam.ir/ ایمیل: info@iccam.ir تلفن دبیرخانه:  ۰۵۱۳۸۵۳۷۲۳۸ برگزارکننده / […]
مهر ۲۳, ۱۴۰۱

دومین کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و مطالعات فرهنگی

عنوان: دومین کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و مطالعات فرهنگی سطح برگزاری: ملی وب سایت: ensani.confnashr.ir ایمیل: tsp_eng_tech_co@yahoo.com – taherzadeh.res@gmail.com […]