اردیبهشت ۲۹, ۱۴۰۱

یازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی

عنوان: یازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://ljconf.ir ایمیل: info@ljconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۸۳۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی با همکاری دانشگاه […]
اردیبهشت ۲۹, ۱۴۰۱

دوازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ

عنوان: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://llcsconf.ir ایمیل: info@llcsconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۸۳۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی با همکاری […]
اردیبهشت ۲۹, ۱۴۰۱

سیزدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی

عنوان: سیزدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://icpce.ir ایمیل: info@icpce.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۸۳۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات […]
اردیبهشت ۲۹, ۱۴۰۱

یازدهمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی

عنوان: یازدهمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://fsaconf.ir ایمیل: info@fsaconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۸۳۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی […]
اردیبهشت ۲۹, ۱۴۰۱

چهاردهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت ، اقتصاد و توسعه

عنوان: چهاردهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت ، اقتصاد و توسعه سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://icmet.ir ایمیل: info@icmet.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۸۳۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی […]
اردیبهشت ۳, ۱۴۰۱

چهارمین کنفرانس بین‌المللی و پنجمین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی

عنوان: چهارمین کنفرانس بین‌المللی و پنجمین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی سطح برگزاری: بین المللی و ملی وب سایت: https://iscv4.ir/fa/ ایمیل:  info.fataei@gmail.com  تلفن دبیرخانه:  ۰۴۵۳۳۲۵۰۱۵۶ برگزارکننده / برگزارکنندگان: دانشگاه […]
فروردین ۲۸, ۱۴۰۱

سیزدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت ، اقتصاد و توسعه

عنوان: سیزدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت ، اقتصاد و توسعه سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://medcnf.ir ایمیل: info@medcnf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۰۳۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی […]
فروردین ۲۸, ۱۴۰۱

نهمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی ، اجتماعی و سبک زندگی

عنوان: نهمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی ، اجتماعی و سبک زندگی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://hslcnf.ir ایمیل: info@hslcnf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۰۳۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی […]
فروردین ۲۸, ۱۴۰۱

دهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی

عنوان: دهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://ljcnf.ir ایمیل: info@ljcnf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۰۳۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزارکنندگان و مشارکت […]