آبان ۱۳, ۱۴۰۲

هفتمین نشست از سلسله نشست های علمی و تخصصی در حوزه راهبرد برند سازی

عنوان:هفتمین نشست از سلسله نشست های علمی و تخصصی در حوزه راهبرد برند سازی عنوان نشست علمی: سخنرانی علمی برگزارکننده / برگزارکنندگان: مرکز خدمات مشاوره ای مدیریت و […]
آبان ۶, ۱۴۰۲

ششمین نشست از سلسله نشست های علمی و تخصصی در حوزه روانشناسی

عنوان: ششمین نشست از سلسله نشست های علمی و تخصصی در حوزه روانشناسی عنوان نشست علمی: سخنرانی علمی برگزارکننده / برگزارکنندگان: مرکز خدمات مشاوره ای مدیریت و امور بازرگانی […]
آبان ۵, ۱۴۰۲

کارگاه های آموزشی تخصصی برخط فرا پیشرو (فصل اول)

فصل اول کارگاه های آموزشی تخصصی برخط فراپیشرو ذیل به همت مرکز خدمات مشاوره ای مدیریت و امور بازرگانی سپهر تجارت ایرانیان و مرکز آموزش علمی […]
مهر ۲۱, ۱۴۰۲

ششمین سمینار از مجموعه سمینارهای آموزشی و تخصصی

عنوان: ششمین سمینار از مجموعه سمینارهای آموزشی و تخصصی عنوان نشست علمی: سخنرانی علمی برگزارکننده / برگزارکنندگان: مرکز خدمات مشاوره ای مدیریت و امور بازرگانی سپهر تجارت ایرانیان، شرکت […]
مهر ۱۸, ۱۴۰۲

پنجمین سمینار از مجموعه سمینارهای آموزشی و تخصصی

عنوان: پنجمین سمینار از مجموعه سمینارهای آموزشی و تخصصی عنوان نشست علمی: سخنرانی علمی برگزارکننده / برگزارکنندگان: مرکز خدمات مشاوره ای مدیریت و امور بازرگانی سپهر تجارت ایرانیان، شرکت […]
مهر ۱۶, ۱۴۰۲

پنجمین  نشست از سلسله نشست های علمی و تخصصی در حوزه برند

عنوان: پنجمین  نشست از سلسله نشست های علمی و تخصصی در حوزه برند عنوان نشست علمی: سخنرانی علمی برگزارکننده / برگزارکنندگان: مرکز خدمات مشاوره ای مدیریت و امور بازرگانی […]
مهر ۱۱, ۱۴۰۲

چهارمین سمینار از مجموعه سمینارهای آموزشی و تخصصی

عنوان: چهارمین سمینار از مجموعه سمینارهای آموزشی و تخصصی عنوان نشست علمی: سخنرانی علمی برگزارکننده / برگزارکنندگان: مرکز خدمات مشاوره ای مدیریت و امور بازرگانی سپهر تجارت ایرانیان، شرکت […]
مهر ۶, ۱۴۰۲

نخستین سمینار از مجموعه سمینارهای آموزشی و تخصصی

عنوان: نخستین سمینار از مجموعه سمینارهای آموزشی و تخصصی عنوان نشست علمی: سخنرانی علمی برگزارکننده / برگزارکنندگان: مرکز خدمات مشاوره ای مدیریت و امور بازرگانی سپهر تجارت ایرانیان، شرکت […]
مهر ۴, ۱۴۰۲

سومین سمینار از مجموعه سمینارهای آموزشی و تخصصی

عنوان: سومین سمینار از مجموعه سمینارهای آموزشی و تخصصی عنوان نشست علمی: سخنرانی علمی برگزارکننده / برگزارکنندگان: مرکز خدمات مشاوره ای مدیریت و امور بازرگانی سپهر تجارت ایرانیان، […]