مرداد ۴, ۱۴۰۱

کنفرانس ملی چالش ها و راهکارهای نوین در مدیریت، حسابداری و صنعت بیمه

عنوان: کنفرانس ملی چالش ها و راهکارهای نوین در مدیریت، حسابداری و صنعت بیمه سطح برگزاری: ملی وب سایت: https://mcii-conf.ir ایمیل: s.saebniya@gmail.com تلفن دبیرخانه: ۰۹۰۳۳۸۴۵۱۶۷ برگزارکننده / برگزارکنندگان: مرکز آموزش علمی کاربردی […]
خرداد ۲۸, ۱۴۰۱

پنجمین کنفرانس بین المللی بهداشت ، بحران و ایمنی

عنوان: پنجمین کنفرانس بین المللی بهداشت ، بحران و ایمنی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://hcsconf.ir/ ایمیل: info@hcsconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۰۳۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزارکنندگان و […]
خرداد ۲۸, ۱۴۰۱

هفتمین کنفرانس بین المللی زنــان،زایمان،ناباروری و بهداشت روانی

عنوان: هفتمین کنفرانس بین المللی زنــان،زایمان،ناباروری و بهداشت روانی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://wmconf.ir/ ایمیل: … تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۰۳۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزارکنندگان و مشارکت […]
خرداد ۲۸, ۱۴۰۱

هشتمین کنفرانس بین المللی علوم و توسعه فناوری نانو

عنوان: هشتمین کنفرانس بین المللی علوم و توسعه فناوری نانو سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://sdnconf.ir ایمیل: info@sdnconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۰۳۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزارکنندگان […]
خرداد ۲۸, ۱۴۰۱

هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، الکترونیک و شبکه های هوشمند

عنوان: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، الکترونیک و شبکه های هوشمند سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://eesconf.ir/ ایمیل: … تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۰۳۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی […]
خرداد ۹, ۱۴۰۱

نهمین کنفرانس ملی حقوق، علوم اجتماعی و انسانی، روانشناسی و مشاوره

عنوان: نهمین کنفرانس ملی حقوق، علوم اجتماعی و انسانی، روانشناسی و مشاوره سطح برگزاری: ملی وب سایت: http://abconf.ir/ ایمیل: abconfpaya@gmail.com تلفن دبیرخانه: ۰۹۱۵۰۱۰۶۵۳۰ برگزارکننده / برگزارکنندگان: موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر […]
خرداد ۹, ۱۴۰۱

دوازدهمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم برق و کامپیوتر و مهندسی پزشکی

عنوان: دوازدهمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم برق و کامپیوتر و مهندسی پزشکی سطح برگزاری: ملی وب سایت: http://yarconf.ir/ ایمیل: yarconfpaya@gmail.com تلفن دبیرخانه: ۰۹۱۵۰۱۰۶۵۳۰ برگزارکننده / برگزارکنندگان: موسسه پژوهشی […]
خرداد ۹, ۱۴۰۱

دوازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری

عنوان: دوازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری سطح برگزاری: ملی وب سایت: http://okconf.ir/ ایمیل: okconfpaya@gmail.com تلفن دبیرخانه: ۰۹۱۵۰۱۰۶۵۳۰ برگزارکننده / برگزارکنندگان: موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و مجله علمی تخصصی […]
خرداد ۹, ۱۴۰۱

چهاردهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

عنوان: چهاردهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست سطح برگزاری: ملی وب سایت: http://hamyarconf.ir/ ایمیل: hamyarconfpaya@gmail.com تلفن دبیرخانه: ۰۹۱۵۰۱۰۶۵۳۰ برگزارکننده / برگزارکنندگان: موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و مجله علمی […]