تیر ۲۶, ۱۴۰۱

کارگاه مقاله نویسی

عنوان: کارگاه مقاله نویسی عنوان نشست علمی: کارگاه آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: موسسه فرهنگی هنری و دوفصلنامه علمی تخصصی جستارنامه فرهنگ و هنر اسلامی تاریخ شروع: ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ تاریخ پایان: ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ ساعت […]
تیر ۲۶, ۱۴۰۱

کارگاه آموزش مقاله نویسی

عنوان: کارگاه آموزش مقاله نویسی عنوان نشست علمی: کارگاه آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: موسسه فرهنگی هنری و دوفصلنامه علمی تخصصی جستارنامه فرهنگ و هنر اسلامی تاریخ شروع: ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ تاریخ پایان: ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ […]