مهر ۲۱, ۱۴۰۰

فصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری

عنوان: فصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری وب سایت: https://jmar.ir/ محورها: کلیه مطالعات مربوط به مدیریت، کلیه مطالعات مربوط به حسابداری صاحب امتیاز: سمیه صائب نیا مدیر […]