مهر ۲۱, ۱۴۰۰

فصلنامه جهان نوین

عنوان: فصلنامه جهان نوین وب سایت: http://www.e-jom.ir/ محورها: مدیریت، اقتصاد، حسابداری صاحب امتیاز: داوود قادرزاده مدیر مسئول: داوود قادرزاده سردبیر: داوود قادرزاده شماره استاندارد: ۳۴۷۹ – […]