تیر ۹, ۱۴۰۲

اولین کنفرانس ملی روندهای نوین مدیریت کسب و کار در حوزه بین الملل

عنوان: اولین کنفرانس ملی روندهای نوین مدیریت کسب و کار در حوزه بین الملل سطح برگزاری: ملی وب سایت: https://modirsam.ir/cntbmi ایمیل:  cntbmi@modirsam.ir تلفن دبیرخانه:  ۹۱۰۱۲۰۸۰-۰۳۱ برگزارکننده / برگزارکنندگان: خانه استراتژی مدیر […]
تیر ۸, ۱۴۰۲

اولین کنفرانس ملی روندهای نوین در مدیریت مالی، اقتصاد و حسابداری

عنوان: اولین کنفرانس ملی روندهای نوین در مدیریت مالی، اقتصاد و حسابداری سطح برگزاری: ملی وب سایت: https://modirsam.ir/CTFMEA ایمیل:  ctfmea@modirsam.ir تلفن دبیرخانه:  ۹۱۰۱۲۰۸۰-۰۳۱ برگزارکننده / برگزارکنندگان: خانه استراتژی مدیر […]
تیر ۸, ۱۴۰۲

اولین کنفرانس ملی روندهای نوین در مدیریت برند، تبلیغات، بازاریابی و رسانه

عنوان: اولین کنفرانس ملی روندهای نوین در مدیریت برند، تبلیغات، بازاریابی و رسانه سطح برگزاری: ملی وب سایت: https://modirsam.ir/CBMAMM ایمیل:  cbmamm@modirsam.ir تلفن دبیرخانه:  ۹۱۰۱۲۰۸۰-۰۳۱ برگزارکننده / برگزارکنندگان: خانه استراتژی […]
تیر ۸, ۱۴۰۲

اولین کنفرانس ملی مدیریت کسب و کار هوشمند و علم داده در کسب و کار

عنوان: اولین کنفرانس ملی مدیریت کسب و کار هوشمند و علم داده در کسب و کار سطح برگزاری: ملی وب سایت: https://modirsam.ir/CIBMDS ایمیل:  cibmds@modirsam.ir تلفن دبیرخانه:  ۹۱۰۱۲۰۸۰-۰۳۱ برگزارکننده / […]
تیر ۸, ۱۴۰۲

اولین کنفرانس ملی کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت کسب و کار

عنوان: اولین کنفرانس ملی کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت کسب و کار سطح برگزاری: ملی وب سایت: https://modirsam.ir/CAAIBM ایمیل:  caaibm@modirsam.ir تلفن دبیرخانه:  ۹۱۰۱۲۰۸۰-۰۳۱ برگزارکننده / برگزارکنندگان: خانه استراتژی مدیر […]
تیر ۸, ۱۴۰۲

اولین کنفرانس ملی روندهای نوین در مدیریت صنعتی، تولید و عملیات

عنوان: اولین کنفرانس ملی روندهای نوین در مدیریت صنعتی، تولید و عملیات سطح برگزاری: ملی وب سایت: https://modirsam.ir/CTIMPO ایمیل:  ctimpo@modirsam.ir تلفن دبیرخانه:  ۹۱۰۱۲۰۸۰-۰۳۱ برگزارکننده / برگزارکنندگان: خانه استراتژی […]