مرداد ۳, ۱۴۰۱

فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

عنوان: فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری وب سایت: http://majournal.ir/ محورها: کلیه موضوعات مرتبط مدیریت، حسابداری، حسابرسی، کارآفرینی و کسب و کار، مهندسی صنایع […]