آبان ۶, ۱۴۰۲

ششمین نشست از سلسله نشست های علمی و تخصصی در حوزه روانشناسی

عنوان: ششمین نشست از سلسله نشست های علمی و تخصصی در حوزه روانشناسی عنوان نشست علمی: سخنرانی علمی برگزارکننده / برگزارکنندگان: مرکز خدمات مشاوره ای مدیریت و امور بازرگانی […]
مهر ۴, ۱۴۰۲

چهارمین نشست از سلسله نشست های علمی و تخصصی در حوزه روانشناسی

عنوان: چهارمین نشست از سلسله نشست های علمی و تخصصی در حوزه روانشناسی عنوان نشست علمی: سخنرانی علمی برگزارکننده / برگزارکنندگان: مرکز خدمات مشاوره ای مدیریت و امور بازرگانی […]
شهریور ۲۹, ۱۴۰۲

دومین نشست از سلسله نشست های علمی و تخصصی در حوزه روانشناسی

عنوان: دومین نشست از سلسله نشست های علمی و تخصصی در حوزه روانشناسی عنوان نشست علمی: سخنرانی علمی برگزارکننده / برگزارکنندگان: مرکز خدمات مشاوره ای مدیریت و امور بازرگانی […]
شهریور ۲۸, ۱۴۰۲

اولین نشست از سلسله نشست های علمی و تخصصی در حوزه روانشناسی

عنوان: اولین نشست از سلسله نشست های علمی و تخصصی در حوزه روانشناسی عنوان نشست علمی: سخنرانی علمی برگزارکننده / برگزارکنندگان: مرکز خدمات مشاوره ای مدیریت و امور بازرگانی […]