آذر ۱۴, ۱۴۰۰

فصلنامه مهندسی شیمی و کنترل الاینده ها

عنوان: فصلنامه مهندسی شیمی و کنترل الاینده ها وب سایت: https://mshca.science-journals.ir/ محورها: شیمی عمومی، شیمی آلی، شیمی تجزیه، شیمی معدنی، شیمی و مهندسی شیمی مواد، طیف […]
شهریور ۱۲, ۱۴۰۰

فصلنامه علمی پژوهش های راهبردی بودجه و مالی

عنوان: فصلنامه علمی پژوهش های راهبردی بودجه و مالی وب سایت: https://fbarj.ihu.ac.ir/ محورها: ۱) حوزه بودجه شامل: تخصیص منابع، ساختار بودجه، بودجه دولتی، روش‌های بودجه ریزی، مدل […]