مجموعه کنفرانس های شرکت فناوری و مهندسی پرتو صنعت طلایی

اولین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج فرهنگ و هنر ایران
کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم مهندسی و علوم انسانی
کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم انسانی و فرهنگ ایرانی اسلامی
اولین کنفرانس ملی کاربرد دانش و اصول حسابداری در کارآفرینی و کسب و کارها
کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در مدیریت و کارآفرینی ایران و تاجیکستان