هفتمین نشست از سلسله نشست های علمی و تخصصی در حوزه راهبرد برندسازی در مورخ ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۲ توسط مرکز خدمات مشاوره ای مدیریت و امور بازرگانی سپهر تجارت ایرانیان، شرکت آینده سازان علم و کار ایرانیان و مجموعه تبلیغاتی کارا تک  به صورت برخط از راس ساعت ۱۷:۰۰ لغایت ۱۸:۰۰ با سخنرانی مهندس
علیرضا محمودی فرد (استاد دانشگاه) با موضوع بررسی  استراتژی  های برند سازی ملی در کشور و دکتر مریم عبدلی(دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی و استاد دانشگاه)  با موضوع ایجاد هویت برای برند و دکتر
سید محمدرضا حسینی علی آباد (استاد دانشگاه و پسا دکتری مدیریت دانشگاه شهید بهشتی) با موضوع Strategies for personal branding and marketing برگزار می گردد.

شایان ذکر است به شرکت کنندگان این سمینار گواهی حضور معتبر اعطا می شود.

دبیر سلسله نشست های علمی و تخصصی: دکتر سید محمدرضا حسینی علی آباد

دبیر اجرایی سلسله نشست های علمی و تخصصی: دکتر محمدرضا صفری چاکری

مسئول کمیته پژوهش: مهندس وحید یوسفخانی

مسئول دبیرخانه: نگار احمدی