دکتر سید محمدرضا حسینی علی آباد - مدیر پایگاه خبری کُنف نَشر
دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان - سردبیر پایگاه خبری کنف نشر
مهندس سید حسین طاهرزاده - مدیر سایت
پروفسور سید پدرام موسوی - دبیر گروه علوم انسانی
دکتر فرزاد رمضانی راد - دبیر گروه فنی مهندسی
دکتر ملیکا ملک آرا - دبیر گروه علوم پایه
دکتر مجید رفیعیان اصفهانی - دبیر گروه هنر
فاطمه صدقی ثابت - دبیر گروه علوم اسلامی
دکتر محمدرضا صفری چاکری - دبیر گروه زبان
محمدرضا سالاری پور - دبیر گروه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
دکتر مهناز بهادری - دبیر گروه علوم پزشکی