سید محمدرضا حسینی علی آباد - مدیر پایگاه خبری کُنف نَشر
سمیه صائب نیا - سردبیر پایگاه خبری کُنف نَشر
سید حسین طاهرزاده - مدیر سایت
مهدی قاسمی - دبیر گروه زبان
عادل سعیدی پور - دبیر گروه فنی مهندسی
محمد رشید پور - دبیر گروه هنر
نسیم معین سراج جانشین دبیر گروه هنر
فرزاد رمضانی راد - جانشین دبیر گروه زبان
سید فخرالدین طاهرزاده موسویان - دبیر گروه علوم انسانی
نیوشا دقیقی ماسوله - جانشین دبیر گروه علوم انسانی
سارا موسوی - دبیر گروه علوم پایه
سید پدرام موسوی - دبیر گروه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
مهناز بهادری - دبیر گروه علوم پزشکی
نیوشا دقیقی ماسوله - دبیر گروه علوم اسلامی
محمد رضا صفری چاکری - جانشین دبیر گروه علوم اسلامی
بهشته شادمان - جانشین دبیر گروه علوم پایه