دومین نشست از سلسله نشست های علمی و تخصصی در حوزه روانشناسی در مورخ ۰۳ مهر ماه ۱۴۰۲ توسط مرکز خدمات مشاوره ای مدیریت و امور بازرگانی سپهر تجارت ایرانیان، شرکت آینده سازان علم و کار ایرانیان و انجمن پیشگامان زندگی نوین اردبیل به صورت برخط از راس ساعت ۱۸:۰۰ لغایت ۱۹:۰۰ با سخنرانی پریا خدمتی (کارشناس روانشناسی) با موضوع راهکارهای کنترل و مدیریت خشم و آیناز جوادزاده (نویسنده و کارشناس روانشناسی) با موضوع مهارت خودآگاهی و فرشته ماهر (کارشناس ارشد روانشناسی) با موضوع استرس و تفاوت استرس و اضطراب برگزار می گردد.

شایان ذکر است به شرکت کنندگان این سمینار گواهی حضور معتبر اعطا می شود.

دبیر سلسله نشست های علمی و تخصصی: دکتر سید محمدرضا حسینی علی آباد

دبیر اجرایی سلسله نشست های علمی و تخصصی: دکتر محمدرضا صفری چاکری

مسئول کمیته پژوهش: سید جواد میرجواد خانی

مسئول دبیرخانه: مریم مینایی نمین