نخستین نشست از سلسله نشست های علمی و تخصصی در حوزه روانشناسی در مورخ ۰۱ مهر ماه ۱۴۰۲ توسط مرکز خدمات مشاوره ای مدیریت و امور بازرگانی سپهر تجارت ایرانیان، شرکت آینده سازان علم و کار ایرانیان و انجمن پیشگامان زندگی نوین اردبیل به صورت برخط از راس ساعت ۱۸:۰۰ لغایت ۱۹:۰۰ با سخنرانی خدیجه داننده (کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، مدرس و کارشناس خبرگزاری در حوزه سلامت روان) با موضوع تاثیر فن بیان مناسب بر اعتماد به نفس از نظر روانشناسی و رعنا هاشمی (کارشناس ارشد روانشناسی دانشگاه علوم و تحقیقات تبریز) با موضوع تاثیر شبکه های اجتماعی بر سلامت روان افراد و پریسا جعفری (کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، صاحب امتیاز مرکز روانشناسی روزنه) با موضوع روانشناسی روابط اجتماعی و بین فردی برگزار می گردد.

شایان ذکر است به شرکت کنندگان این سمینار گواهی حضور معتبر اعطا می شود.

دبیر مجموعه سمینارهای آموزشی و تخصصی: دکتر سید محمدرضا حسینی علی آباد

دبیر اجرایی مجموعه سمینارهای آموزشی و تخصصی: دکتر محمدرضا صفری چاکری

مسئول کمیته پژوهش: سید جواد میرجواد خانی

مسئول دبیرخانه: نگار احمدی